ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen  de organisatie en bezoekers van haar evenement. Door het betreden van de evenementenlocatie gaat de bezoeker akkoord met dit reglement. Al onze evenementen zijn voor 18 jaar en ouder, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.

 Toegangscontrole/beleid:
– Legitimatie is verplicht! Bezoekers kunnen gevraagd worden deze te tonen. Het niet kunnen tonen van legitimatie heeft tot gevolg, dat u de toegang wordt ontzegd.

– Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd/gevisiteerd worden. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden.
– Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van de voorstelling: huisdieren, rijwielen,  geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)  wapens, deodorant, parfum, paraplu’s en
andere gevaarlijke voorwerpen.
– Het verboden op het evenemententerrein te verkopen, dan wel te koop aanbieden van  handelswaren zoals dranken,  etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes  en dergelijke.
– Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van  zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.
– Het is verboden diefstal of vernielingen te plegen.
– Het is verboden discriminerende opmerkingen te maken.
– Het is verboden door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
– Het is verboden geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
– De toegang kan geweigerd worden of u kunt van het terrein verwijderd.
worden als u hinderlijk aangeschoten of dronken bent. Dit is ter beoordeling van medewerkers van de organisatie.

Algemeen gedrag: 
– De organisatie zet een evenement op voor het plezier van alle deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de stichting/de organisatie, de bezoekers en/of de directe omgeving geen last ondervinden van de deelnemer.
– Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
– Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
– Het is verboden alcohol onder de 18 jaar te nuttigen.

Verwijdering:
– Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in dit huisreglement bepaalde, kan door medewerkers, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het evenemententerrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden
aan de politie.

Vluchtwegen:
– Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging
daarvan gebruikt moeten worden.

Vrijwaring:
– Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het evenement; dit alles in de meest brede zin van het woord.

Aansprakelijkheid:
– Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadigingen en/of diefstal.
De eventuele aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.